RECYKLÁCIA A LIKVIDÁCIA SKLA

 

Prevažne všetky sklené odpadové materiály môžu byť druhotne využívané. Likvidácia skla je v súčasnosti robená skládkovaním alebo recykláciou.

V porovnaní s ostatnými druhotnými surovinami odpadové sklo ponúka výborné až priam ideálne fyzikálne a chemické vlastnosti pre druhotné zužitkovanie. Ide o to, že zrecyklované odpadové sklo ako výsledný produkt recyklácie (tzv. sklený piesok) vstupuje znovu do výroby ako druhotná surovina, bez toho aby stratil akúkoľvek vlastnosť, ktorá by znížila jeho úžitkovú hodnotu. Tak vlastne môže sklo cirkulovať donekonečna. Odpadové črepy po spracovaní môžu nájsť uplatnenie nie len na výrobu nového skla ale aj vo využití na výrobu sklenej vlny a sklených vlákien vo forme izolácií, výrobu penového skla s výbornými tepelno-izolačnými vlastnosťami, na výrobu tvrdeného kameňa používané ako vysoko kvalitné interiérové obklady a.i. Samozrejme technologicky ide o náročný proces, na ktorého vybudovanie a udržiavanie je treba vynaložiť značné finančné prostriedky.

 

Recyklácia skla má v spoločnosti vo všeobecnosti dvojaký význam. A to: ekonomický

        ekologický

Vo väčšine vyspelých krajín, kde je miera recyklácie skla vyššia sa tieto dva významy navzájom prelínajú a sú neoddeliteľné nakoľko vyspelá spoločnosť si uvedomuje dôležitosť starostlivosti o životné prostredie. Miera recyklácie skla je preto vysoká a dosahuje cez 85% v pomere k vytvorenému sklenému odpadu. Z najnovších prieskumov vyplýva, že závisí najmä na vedomostiach o životnom prostredí a vzdelanostnej vyspelosti ekonomiky. Miera recyklácie nie je až tak citlivá na cenu za tieto služby.

V menej rozvinutých ekonomikách prevláda skorej ekonomický motív recyklácie (ušetrenie finančných prostriedkov na likvidáciu odpadu), ktorý tvorí jej hnací motor.  V takýchto krajinách sa vykazuje nižšie percento zhodnotenia skla. 

 

 Recyklácia a likvidácia špeciálneho skla

 

Veľkým problémom likvidácie špeciálneho skla ostávala samotná recyklácia špeciálneho skla nakoľko proces likvidácie špeciálneho skla v minulosti predstavoval pováčšine skládkovanie týchto sklených odpadov. Dopúšťalo sa tak obrovskému plytvaniu primárnych surovín, keď si uvedomíme fat, že recyklácia skla je proces veľmi ušľachtilý nakoľko pri výrobe skla zo sklených črepov ušetríme až 1/4 primárnych sklárskych surovín, (piesku, sódy, vápenca), 43% energie a značne znížime vylučovanie oxidu uhličitého (CO2) do ovzdušia.